fbpx Anna Walencik-Topiłko | Faculty of Languages

Anna Walencik-Topiłko

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2003 roku

Anna Walencik-Topiłko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mowa a śpiew w ontogenezie Rola śpiewu w rozwoju narządów mowy dzieci”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Jan Ożdżyński

Dyplom nr 2313.


Gdańsk, 01 Dec 2003 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: