fbpx Krzysztof Paweł Lipowski | Faculty of Languages

Krzysztof Paweł Lipowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jul 2010 roku

Krzysztof Paweł Lipowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słowo na  płótnie. O  relacjach pomiędzy obrazem a słowem w dziele Bronisława Wojciecha Linkego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Maria Poprzęcka

Dyplom nr 3281.


Gdańsk, 21 Jul 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: