fbpx Kamila Ścisłowicz | Faculty of Languages

Kamila Ścisłowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2011 roku

Kamila Ścisłowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zu den Euphemismen im Deutschen und Polnischen in ausgewählten lexikalisch-semantischen Feldern”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 3363.


Gdańsk, 27 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: