fbpx Dorota Sylwia Majewicz | Faculty of Languages

Dorota Sylwia Majewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Apr 2012 roku

Dorota Sylwia Majewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Aksjologiczne aspekty perswazji w ujęciu kognitywnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. dr hab. Henryk Kardela

Dyplom nr 3483.


Gdańsk, 16 Apr 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: