fbpx Krzysztof Jacek Kranicki | Faculty of Languages

Krzysztof Jacek Kranicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 Sep 2013 roku

Krzysztof Jacek Kranicki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sacrum w poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Recenzenci: prof. UKSW, dr hab. Wojciech Feliks Kudyba, prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Dyplom nr 3723.


Gdańsk, 09 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: